32 201 98 96 | kom. 573 057 165 szopienice.mbnp@katowicka.pl

 

 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W KATOWICACH

Porządek Nabożeństw

Msze św.:
poniedziałek, środa, piątek – 17.30
wtorek i czwartek – 7.00
sobota – 16.00
niedziela: 8.30, 11.30 i 16.30

Różaniec (październik): poniedziałek, środa, piątek – 17.00; wtorek, czwartek 7.30; sobota 15.30; niedziela 16.00.
Różaniec w terenie w październiku: wtorek 17.00 przy kaplicy na os. Hallera; czwartek 17.00 przy krzyżu na os. Borki.
Gorzkie Żale: niedziela 15.45                                                                                                                                                                              Droga Krzyżowa: piątek 16:45                                                                                                                                                                      Nieustająca Nowenna do MBNP: środa 17.00
Wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja: piątek 17.00
Apel jasnogórski: pierwsza niedziela miesiąca 20.30
Spowiedź Św.: 15 minut przed każdą Mszą św. i w piątek o 17.00. (jeśli przed Mszą Świętą jest odprawiane jakieś nabożeństwo to spowiedź odbywa się 15 minut przed nabożeństwem!)

Kancelaria parafialna: środa 18.15-19.00 i czwartek 7.45-8.30. W ważnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny o każdej porze.
Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej bądź telefonicznie.

Dane teleadresowe
40-339 Katowice-Szopienice, ul. Siewna 25
tel. 32 201 98 96, 573 057 165
www.parafiaburowiec.katowice.opoka.org.pl
e-mail: szopienice.mbnp@katowicka.pl 

Konto parafii:
PKO BP 20 1020 2313 0000 3002 1070 9592.

 

 Chrzest Św.

Chrztu Św. udziela się w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Jeśli miałby się odbyć w innej parafii, to tylko za pisemną zgodą proboszcza Parafii zamieszkania rodziców dziecka. Dziecko do Chrztu Św. zgłasza przynajmniej jeden z rodziców, mając ze sobą akt urodzenia dziecka z USC. Termin i forma Chrztu św. ustalana jest indywidualnie podczas rozmowy rodziców dziecka z duszpasterzem. Rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, legitymujący się stosownym zaświadczeniem ze swojej parafii. Rodzice chrzestni stanu wolnego muszą mieć przynajmniej 16 lat i być bierzmowani. Jeśli rodzicami chrzestnymi mają być małżonkowie, to muszą być związani sakramentem małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być żyjący tylko w związkach cywilnych, bądź w konkubinatach.

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św.

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii św. trwa dwa lata – w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej. Bezpośrednie przygotowanie dzieci do I Spowiedzi i Komunii św. odbywa się w drugiej klasie szkoły podstawowej, poprzez katechezę szkolną. Niezbędne jest zaangażowanie rodziców i opiekunów dziecka poprzez udział w  comiesięcznych spotkaniach przy parafii. Jeśli dziecko jest ochrzczone poza naszą parafią rodzice bądź  opiekunowie są zobowiązani, w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia drugiej klasy, dostarczyć do parafii świadectwo chrztu dziecka. Jeśli po tym terminie okazałoby się, że dziecko nie jest jeszcze ochrzczone, I komunia dziecka zostanie przeniesiona na rok następny. Fakt uczęszczania dziecka do II kl. nie jest równoznaczny z dopuszczeniem go do I Spowiedzi i Komunii św. Warunkiem dopuszczenia dziecka do I Spowiedzi i Komunii św. jest opanowanie przez
dziecko podstawowego zakresu wiadomości zgodnie z programem katechetycznym i należyte zaangażowanie rodziców lub  opiekunów w proces przygotowania dziecka do I Komunii św. O dopuszczeniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii św. decyduje katecheta i ks. proboszcz. Uroczystość I Komunii św. odbywa się w naszej parafii co roku w stałym terminie – w przedostatnią niedzielę maja na Mszy św. o godz. 11.30. W naszej parafii dzieci przystępują do I  Komunii św. w jednolitych strojach i razem z rodzicami, bądź opiekunami. Rodziców dziecka przygotowującego się do  I Komunii św., którzy żyją tylko w małżeństwie cywilnym lub w konkubinacie, i nie ma żadnej przeszkody, by mogli zawrzeć sakramentalne małżeństwo, serdecznie zachęcamy, by skorzystali z szansy uregulowania swojego życia sakramentalnego jeszcze przed uroczystością pierwszokomunijną.

Bierzmowanie

Zgodnie z zarządzeniem księdza arcybiskupa, Sakrament Bierzmowania przyjmuje się we własnej parafii, a nie w  parafii na terenie której, znajduje się szkoła. Sakrament Bierzmowania przyjmują uczniowie ósmej klasy podstawowej. Przygotowanie do Bierzmowania trwa rok i prowadzone jest na katechezie oraz osobnych spotkaniach na terenie parafii.

Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa zawiera się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Tam też przeprowadza się formalności przedmałżeńskie. Jeśli małżeństwo ma być zawarte w jeszcze innej parafii, to tylko za pisemną zgodną proboszcza
zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Zamiar zawarcia małżeństwa należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem. Przystępując do formalności przedślubnych narzeczeni muszą mieć z  sobą: dowody osobiste, świadectwa chrztu św. świeżej daty, świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej. Jeśli ślub ma być konkordatowy, to także zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia konkordatowego małżeństwa. Zaświadczenie z USC ma ważność 3 miesięcy. Planowana data ślubu powinna być objęta zakresem ważności zaświadczenia z USC. Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa obejmuje udział narzeczonych w dwóch naukach przedślubnych, spotkaniu w Poradni Życia Rodzinnego i Dniu Skupienia dla Narzeczonych.

Sakrament Chorych

Odwiedziny chorych i starszych wiekiem Parafian ze Spowiedzią i Komunią św. odbywają się raz w miesiącu, w  każdy pierwszy piątek miesiąca. W czasie tych odwiedzin można też przyjąć Sakrament Chorych.
Zachęcamy Parafian, którzy z powodu choroby czy sędziwego wieku nie mogą przyjść do kościoła, do korzystania z tych comiesięcznych odwiedzin. Chętnych prosimy o zgłoszenie w zakrystii, kancelarii parafialnej lub telefonicznie. Sakrament Chorych udzielany jest także w czasie Parafialnego Dnia Chorych, który przeżywamy w ramach corocznego Tygodnia Miłosierdzia i w czasie Rekolekcji Wielkopostnych. W sytuacjach nagłych Sakrament Chorych może być udzielony w każdej chwili. Sakrament Chorych przyjmujemy zasadniczo tylko raz w roku.

Pogrzeb

W kościele katolickim podstawową i najwłaściwszą formą pogrzebu jest pochowanie ciała zmarłego. Zostaliśmy stworzeni, jako ciało i dusza. Nasza dusza wyraża się poprzez ciało i nasze ciało jest mieszkaniem Ducha św. Wszystkie sakramenty przyjmujemy za pośrednictwem ciała. Ciału należy się też nasze religijne i liturgiczne pożegnanie. Kościół usilnie zaleca zachowanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych, dopuszcza jednak kremację zwłok, jeśli nie została dokonana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej, a zwłaszcza, jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała.

W przypadku kremacji, właściwym byłoby, żeby liturgiczne pożegnanie zmarłego odbyło się przed aktem kremacji. Pogrzeb odbywa się w kościele parafialnym zmarłego. Jeśli jest taka potrzeba, to pogrzeb może mieć miejsce w  innej parafii za pisemną zgodą proboszcza parafii, do której należał zmarły. Dzień, datę, godzinę i formę pogrzebu rodzina zmarłego ustala z duszpasterzem. Bardzo nam zależy, żeby parafialne formalności przedpogrzebowe prowadzone były przez rodzinę czy krewnych zmarłego, a nie wyłącznie za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Do pochówku zmarłego niezbędny jest akt zgonu z USC.

Przypomnienie
W naszej parafii z tytułu różnych posług religijnych (np. Chrztu św., ślubu, pogrzebu, czy Mszy św.) składa się ofiarę wedle własnych możliwości z przeznaczeniem na potrzeby naszego kościoła parafialnego. Z tytułu pobierania dokumentów czy zaświadczeń (np. Chrztu Św., zapowiedzi) składa się ofiarę na potrzeby kościoła parafialnego.
W naszej Parafii nie obowiązuje żaden ustalony cennik za posługę religijną czy kancelaryjną!