32 201 98 96 | kom. 573 057 165 szopienice.mbnp@katowicka.pl

Pytania o Post – warto znać odpowiedzi

Kto może ustanowić dni święte i dni pokuty w Kościele katolickim?
Prawo Kanoniczne mówi, że ustanawianie dni świątecznych oraz dni pokuty, wspólnych w całym Kościele, ich przenoszenie i znoszenie, należy do wyłącznej kompetencji najwyższej władzy kościelnej, czyli  do papieża. Natomiast biskupi diecezjalni mogą wyznaczać szczególne dni świąteczne lub pokutne dla swoich diecezji albo miejsc tylko w pojedynczych wypadkach.

Kto może udzielić dyspensy (zwolnienia) z tych obowiązków?
Proboszcz może udzielić w poszczególnych wypadkach dyspensy (zwolnienia) od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne.

Po co istnieją dni pokuty?
Wierni Kościoła katolickiego obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Kościół wyznaczył nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość.

Kiedy przypadają dni pokuty?
W Kościele Powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.

Czy istnieją czasy zakazane i czy należy do nich Adwent?
Nie, obecnie w Kościele katolickim nie ma pojęcia czasów zakazanych. Istnieją dni i okresy pokuty, lecz Adwent do nich nie jest zaliczany.

Czym się różni wstrzemięźliwość od postu?
Wstrzemięźliwość (nazywana potocznie postem jakościowym) to rezygnacja ze spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu. Natomiast post (nazywany potocznie postem ilościowym) polega na ograniczeniu się do spożycia w ciągu dnia tylko jednego posiłku „do syta”.

Kiedy obowiązuje wstrzemięźliwość, a kiedy post?
Wstrzemięźliwość należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość kościelna. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz  w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa (Wielki Piątek).

Kto jest zobowiązany do wstrzemięźliwości, a kto do postu?
Do zachowania wstrzemięźliwości (postu jakościowego) zobowiązane są osoby, które ukończyły czternasty rok życia. Natomiast do zachowania postu (postu ilościowego) zobowiązani są wszyscy katolicy pełnoletni, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Zachęca się jednak duszpasterzy i rodziców, aby wprowadzali w ducha pokuty także dzieci i młodzież, których nie obowiązuje wstrzemięźliwość i post.

Dlaczego w niektórych krajach nie ma obowiązku powstrzymywania się od spożywania mięsa w piątek?
Zgodnie z Prawem Kanonicznym Konferencja Episkopatu może dokładniej określić sposób zachowania postu i wstrzemięźliwości, jak również w całości lub części zastąpić post i wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.